เกี่ยวกับบรรณาธิการ

บรรณาธิการ: Ivan Nikolaevich (นามปากกา)

การศึกษา:

– รัฐประศาสนศาสตร์

– มนุษย์ศาสตร์ เอกภาษารัสเซีย

การทำงาน: นักกฎหมาย

ความสามารถ:

– กฎหมาย

– ภาษารัสเซีย

– คณิตศาสตร์และการคำนวน

– โปรแกรมคอมพิวเตอร์

– การต่อสู้ป้องกันตัว